10 krokov k podpore

Týchto 10 krokov platí pre staršie (už vydané) poukážky.

Nove podmienky budú zverejnené 13.6.2022.

Ako postupovať sa dozviete v nasledujúcich 10 krokoch:

  1. ZOZNÁMTE SA S PODMIENKAMI PODPORY Uistite sa, či môže byť vaša domácnosť v rodinnom dome, prípadne v bytovom dome oprávneným užívateľom podporovaných malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Základnou podmienkou, ktorú musí domácnosť splniť, je preukázanie, že vlastní alebo spoluvlastní rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo je spoluvlastníkom bytového domu. Rozhodujúce je, či je stavba v čase podania žiadosti o vydanie poukážky zapísaná na liste vlastníctva.
  2. OVERTE  SI, AKÝ OBNOVITEĽNÝ ZDROJ ENERGIE JE PRE VAŠU DOMÁCNOSŤ VHODNÝ Ak uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, overte si, či je využívanie takýchto zdrojov pre vašu domácnosť vhodné. Každý z nich má svoje výhody a obmedzenia a vyžaduje špecifické podmienky inštalácie a spôsobu využívania. Základné informácie o výhodách a obmedzeniach jednotlivých druhov zariadení sú k dispozícii na stránke SIEA v časti Zelená domácnostiam. Poradiť o vhodnosti druhu zariadenia sa môžete aj priamo s nami.
  3. VYBERTE SI ZARIADENIE Vyžiadajte si od nás technický návrh a cenovú ponuku a vyberte si riešenie, ktoré spĺňa vaše požiadavky a finančné možnosti. Technický návrh so zariadením, pre ktoré sa rozhodnete, bude slúžiť ako podklad pre vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky. V žiadosti si zo zoznamu zariadení zvolíte výrobcu a presný typ zariadenia. V zozname zariadení sú uvedené zariadenia, ktoré spĺňajú požadované technické podmienky.
  4. UZATVORTE S NAMI ZMLUVU V spolupráci s nami ako zhotoviteľom si ešte raz overte, či spĺňate všetky požiadavky na oprávnenosť domácnosti a nevyhnutné kritériá na vydanie poukážky. Poukážka je platná 3 mesiace od dátumu vydania. Dovtedy musíme zariadenie nainštalovať a požiadať o preplatenie poukážky. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť ju musí uplatniť u nás najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky.
  5. PODAJTE ŽIADOSŤ O POUKÁŽKU Žiadosť o poukážku sa vypĺňa elektronicky prostredníctvom informačného systému, ktorý je prístupný zo stránky zelenadomacnostiam.sk v časti Žiadosti o poukážku. Na stránke je k dispozícii aj manuál pre domácnosti k informačnému systému Zelená domácnostiam. Nájdete v ňom presný postup pri vypĺňaní žiadosti v informačnom systéme. Neodkladajte jeho prečítanie na poslednú chvíľu. Ak by ste mali akékoľvek otázky k vypĺňaniu žiadosti, kontaktujte dostatočne včas konzultačné centrá. Obratom po vyplnení formulára žiadosti v informačnom systéme bude na vašu e-mailovú adresu odoslaná verifikačná správa. V nej bude vložený odkaz, prostredníctvom ktorého je možné potvrdiť záujem o poukážku. Potvrdenie záujmu neodkladajte. Až podľa času, kedy ste záujem potvrdili, bude vaša žiadosť automaticky zaradená do poradia v zásobníku. Zoznamy žiadostí v zásobníkoch sú verejne prístupné. Žiadosti čakajúce v zásobníku je možné do vydania poukážky upravovať po prihlásení sa do informačného systému. Podrobnejšie informácie k úprave žiadosti obsahuje manuál pre domácnosti.
  6. AK ZÍSKATE POUKÁŽKU, DO 30 DNÍ JU TREBA U NÁS UPLATNIŤ Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka, bude domácnosti doručená poštou v dvoch tlačených vyhotoveniach podpísaných zo strany SIEA. Obe vyhotovenia zmluvy je potrebné podpísať zástupcom domácnosti. Na vyhotovení zmluvy, ktoré domácnosť odovzdá zhotoviteľovi a zhotoviteľ doručí SIEA, musí byť podpis zástupcu domácnosti úradne osvedčený. Nezabudnite overiť, kto je oprávnený konať za domácnosť, napríklad v prípade viacerých vlastníkov je potrebné zabezpečiť podpis nadpolovičnej väčšiny vlastníkov. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podpisujú zmluvu obaja manželia. Spolu so zmluvou vám budú doručené aj relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácii zariadenia, a to najneskôr do 30 dní od dátumu vydania, ktorý je uvedený na poukážke. Zároveň musí byť inštalácia ukončená do stanoveného termínu od tohto dátumu.
  7. ZREALIZUJEME INŠTALÁCIU Inštaláciu podľa vašich požiadaviek by mali zrealizovať najneskôr do termínu platnosti poukážky a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Lehotu si dohodneme zmluvne. V niektorých prípadoch môžu dohodnutý termín ohroziť poveternostné podmienky. Nezabudnite, že súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky. Presvedčte sa, že zariadenie je funkčné a prevádzkyschopné. Budete ho musieť prevádzkovať aspoň dva roky.
  8. ODOVZDAJTE VŠETKY NÁM POTREBNÉ DOKUMENTY Väčšinu administratívy súvisiacej s podporou za vás vybavíme my ako zhotoviteľ. Odovzdajte nám všetky potrebné dokumenty, no pre každý prípad si vytvorte kópie dokumentov aj pre svoju potrebu. Odovzdávate zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia vrátane poukážky a relevantné čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií na vydanie poukážky a ostatné povinné prílohy. Na exemplári zmluvy, ktorú odovzdáte zhotoviteľovi spolu s poukážkou, musí byť úradne osvedčený podpis zástupcu (zástupcov) domácnosti. Na doklade o inštalácii a uvedení zariadenia do prevádzky musí byť pripojený aj podpis domácnosti.
  9. POŽIADAME O PREPLATENIE POUKÁŽKY My ako zhotoviteľ musíme požiadať o preplatenie poukážky do 3 mesiacov, v prípade predĺženej lehoty do 5 mesiacov od dátumu vydania uvedeného na poukážke.
  10. SIEA OVERÍ SPRÁVNOSŤ VÝDAVKOV, URČÍ VÝŠKU SKUTOČNE OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV A PREPLATÍ ZHOTOVITEĽOVI POUKÁŽKU SIEA určuje obsah a rozsah faktúry, ktorú Vám po ukončení inštalácie vystavíme. Aby bola poukážka preplatená, inštalácia musí byť vykonaná minimálne v rozsahu uvedenom na poukážke. Zariadenie uvedené na poukážke nie je možné zmeniť, nainštalovaný musí byť aspoň taký počet zariadení, ako je uvedený na poukážke. SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Ak je suma na poukážke nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú sumu uvedenú na poukážke. Ak je suma na poukážke vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 % celkových oprávnených výdavkov zaokrúhlených na celé číslo smerom nadol.

Radi Vám pomôžeme so žiadosťou o poukážku a s celím procesom.

Informácie čerpáme zo zelenadomacnostiam.sk kde nájdete aj viac info.

0944 157 247

Bezplatná obhliadka, konzultácia, cenová ponuka

info@spharisch.sk

Táto stránka nezbiera osobné údaje a cookies


Copyright © Sphärisch 2018-2022